1. Tầm nhìn
- Trở thành công ty phát triển bền vững lâu dài duy trì và phát triển thương hiệu giá trị thương hiệu trở nên uy tín, có sức cạnh tranh lớn.

2. Sứ mệnh

- Định hướng bảo quản, tu bổ phục hồ di tích:

         Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên cơ sở tuân thủ các Luật và văn bản dưới Luật về di sản văn hóa của nước CHXHXN Việt Nam;

Tôn trọng và giữ gìn tối đa các thành phần gốc; Ưu tiên sử dụng các giải pháp kỹ thuật như chắp ghép, nối vá,... để tu bổ, bảo quản các cấu kiện hư hỏng;

Giữ gìn đặc điểm về chất liệu, hình dáng và kết cấu mang tính chân xác; cấu kiện thay thế phải theo nguyên tắc khoa học bảo tồn;

Phục hồi di tích phải trên cơ sở có đầy đủ tài liệu khoa học như kết quả khảo cổ, tư liệu lịch sử, giá trị hiện tồn của di tích... để bảo đảm tính chân xác của di tích;

Cần phải đảm bảo tính bền vững của công trình, sử dụng vật liệu phù hợp với vật liệu nguyên gốc của di tích như đá, gõ lim...Đối với gỗ phải được xử lý chống mối, mục và tăng tuổi thọ của gỗ;

Quá trình nghiên cứu quy hoạch tổng thể được tiến hành qua các bước:

Khảo sát, điền dã; tổng hợp, đánh giá, phân loại các di sản văn hoá làm cơ sở cho việc xây dựng phương án bảo tồn có trọng điểm để có giải pháp tu bổ, phục hồi di tích.

Xây dựng hệ thống giá trị lịch sử, văn hoá của di tích. Xác định các thành phần công trình cần bảo tồn nguyên gốc; thành phần tôn tạo.

Xây dựng kịch bản hoạt động văn hoá phi vật thể. Để hoàn thiện không gian kiến trúc, làm nổi bật giá trị lịch sử; gắn kết các hoạt động văn hoá truyền thống với cuộc sống đương đại, nhưng không ảnh hưởng đến giá trị văn hoá và giá trị lịch sử;

Nghiên cứu, tạo lập môi trường tốt để khai thác tiềm nãng du lịch, dịch vụ. Tạo thành tuyến du lịch di tích kết hợp tìm hiểu văn hoá.

Đưa ra những định hướng trong công tác bảo quản, tôn tạo di tích và giải pháp phát triển không gian cho khu vực xung quanh.

Đưa ra giải pháp phát triển và xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu

Đối với xã hội:

- Với tinh thần phát triển của doanh nghiệp......

3. Giá trị cốt lõi
- Chất lượng hàng đầu;
- Dịch vụ hoàn hảo, chuyên nghiệp;
- Đối tác tin cậy;
- Môi trường làm việc lý tưởng;
- Phát triển bền vững.